Algemene voorwaarden EHBOservice.eu

 

Artikel 1  Definities
In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
- EHBOservice.eu (opdrachtnemer): de natuurlijke rechtspersoon die in zijn aanbiedingen naar deze voorwaarden verwijst.
- Opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die met EHBOservice.eu een overeenkomst heeft gesloten respectievelijk wenst te sluiten.
- Product: zaken, producten en diensten als advies, inspectie en onderhoud.

 

Artikel 2  Algemeen
2.1 De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, overeenkomsten en uitvoering van de overeenkomst van het verrichten van leveringen en/of diensten door EHBOservice.eu.
2.2 Eventueel toepasselijke algemene voorwaarden van opdrachtgever blijven onverlet voor zover niet in strijd met onderhavige algemene voorwaarden. In het geval dat het bepaalde in de algemene voorwaarden van de opdrachtgever in strijd is met onderhavige algemene voorwaarden, hebben onderhavige algemene voorwaarden voorrang.
2.3 Gehele of gedeeltelijke afwijking van deze voorwaarden is slechts mogelijk indien en voor zover schriftelijk is overeengekomen.
2.4 De nietigheid of vernietigbaarheid van enige bepaling van deze voorwaarden, of van de onder deze voorwaarden gesloten overeenkomsten, laten de overige bedingen onverlet.

 

Artikel 3  Aanbiedingen
3.1 Alle aanbiedingen, in welke vorm ook door EHBOservice.eu gedaan, zijn vrijblijvend en dienen als een geheel te worden beschouwd, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders vermeld.
3.2 Elke aanbieding is gebaseerd op uitvoering van de overeenkomst door EHBOservice.eu onder normale omstandigheden en gedurende normale werkuren.
3.3 Afbeeldingen, tekeningen, maat- en gewichtsopgaven e.d., welke EHBOservice.eu bekend maakt in catalogi, circulaires of anderszins, zijn voor EHBOservice.eu niet bindend en zijn slechts bedoelt om een algemene voorstelling te geven van hetgeen EHBOservice.eu aanbiedt. Afwijkingen geven de klant geen recht om de ontvangst van de producten en/of zaken dan wel de betaling daarvan te weigeren of enigerlei schadevergoeding van EHBOservice.eu te verlangen.
3.4 EHBOservice.eu behoudt zich te allen tijde het recht voor orders te weigeren zonder opgave van redenen, dan wel onder rembours te leveren.

 

Artikel 4  Overeenkomsten
4.1 De overeenkomst komt tot stand door:
a Schriftelijke aanvaarding of bevestiging van een bestelling van producten en/of diensten in de webshop van EHBOservice.eu.
b Schriftelijke aanvaarding of bevestiging van een opdracht door EHBOservice.eu waarbij de datum van een bevestiging bepalend is.
4.2 Orders worden slechts aanvaard tegen tarieven zoals deze gelden op de dag van levering, tenzij bij het aanvaarden van de order de prijs en/of korting uitdrukkelijk is overeengekomen en deze door EHBOservice.eu schriftelijk is/zijn bevestigd dan wel aanvaard. Aan oude publicaties etc. waarin andere tarieven en kortingen worden genoemd dan de voor de betreffende order door EHBOservice.eu vastgestelde tarieven en kortingen, kunnen geen rechten worden ontleend.
4.3 Producten en/of zaken welke door EHBOservice.eu niet op voorraad worden gehouden, kunnen te allen tijde door EHBOservice.eu ten behoeve van de opdrachtgever worden besteld. De opdrachtgever verplicht zich tot afname van deze speciaal voor hem bestelde producten en/of zaken. De in dit artikel bedoelde producten en/of zaken worden door EHBOservice.eu na aflevering niet retourgenomen, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
 4.4 Als meerwerk wordt beschouwd al hetgeen door EHBOservice.eu in overleg, al dan niet schriftelijk vastgelegd, met de opdrachtgever tijdens de uitvoering van de overeenkomst boven de in de overeenkomst of de opdrachtbevestiging uitdrukkelijk vastgelegde hoeveelheden wordt geleverd en/of aangebracht dan wel door hem boven de in de overeenkomst of de opdrachtbevestiging uitdrukkelijk vastgelegde werkzaamheden wordt gepresteerd.
4.5 Eventueel later gemaakte aanvullende afspraken of wijzigingen zijn slechts geldig indien deze door EHBOservice.eu schriftelijk zijn bevestigd.
 4.6 EHBOservice.eu is te allen tijde gerechtigd om van de opdrachtgever genoegzame zekerheid te verlangen ter voldoening van al hetgeen de opdrachtgever aan EHBOservice.eu verschuldigd is en zal zijn. Indien de opdrachtgever in gebreke blijft met het stellen van de door EHBOservice.eu verlangd genoegzame zekerheid, is EHBOservice.eu bevoegd, hetzij de uitvoering van de overeenkomst op te schorten, hetzij de overeenkomst te ontbinden.
4.7 Indien de opdrachtgever nadat de overeenkomst tot stand is gekomen, deze wenst te annuleren, wordt 10% van de orderprijs (inclusief BTW) als annuleringskosten in rekening gebracht, onverminderd het recht van EHBOService.eu om volledige schadevergoeding te vorderen.

 

Artikel 5 Prijzen
5.1 Alle door EHBOservice.eu genoemde prijzen zijn in euro´s exclusief btw en exclusief verzendkosten, tenzij anders aangegeven.
5.2 Indien na de datum van totstandkoming van de overeenkomst één of meer van de kostprijsfactoren een verhoging ondergaan, ook al geschiedt dit ingevolge voorzienbare omstandigheden, is EHBOservice.eu gerechtigd de overeengekomen prijs dienovereenkomstig te verhogen.
5.3 EHBOservice.eu behoud het recht om door EHBOservice.eu verricht meerwerk in rekening te brengen, zodra het in rekening te brengen bedrag bekend is.
5.4 Offertes worden niet afzonderlijk in rekening gebracht, tenzij anders overeengekomen.

 

Artikel 6 Levering
6.1 Vanaf het moment van levering zijn de gekochte producten voor risico van de opdrachtgever.
6.2 De opdrachtgever is verplicht het geleverde terstond bij aflevering, doch in elke geval binnen drie werkdagen, op eventuele tekorten en beschadigingen te controleren. Eventuele tekorten en/of beschadigingen van het geleverde welke bij aflevering aanwezig zijn, dient de opdrachtgever op de aflever bon, de factuur en/of de vervoersdocumenten te (laten) vermelden, bij gebreke waarvan de wederpartij geacht wordt hetgeen geleverd is te hebben goedgekeurd.
6.3 Opgave van levertijd geschiedt altijd bij benadering, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Overschrijding van enige levertermijn geeft opdrachtgever gene recht op schadevergoeding.
6.4 Indien de opdrachtgever na ingebrekestelling in verzuim blijft met afname van het product, zal EHBOservice.eu gerechtigd zijn kosten van opslag van het product aan de opdrachtgever in rekening te brengen.
6.5 Geleverde producten/zaken blijven eigendom van EHBOservice.eu tot het moment waarop alle krachtens overeenkomst leveranties en werkzaamheden c.q. nog te verrichtten leveranties en werkzaamheden, met inbegrip van rente en kosten, door opdrachtgever zijn voldaan.
6.6 De opdrachtgever is niet bevoegd de in artikel 6.5 vermelde producten en/of zaken aan derden in onderpand te geven of in eigendom over te dragen.
 6.7 Ingeval opdrachtgever enige verplichting uit een met EHBOservice.eu gesloten overeenkomst niet nakomt, is deze laatste zonder enige ingebrekestelling gerechtigd de producten en/of zaken terug te nemen en is de opdrachtgever verplicht is de producten en/of zaken als dan op eerste afroep franco aan EHBOservice.eu te retourneren. Ingeval EHBOservice.eu een beroep doet op het eigendomsvoorbehoud wordt de overeenkomst(en) ook zonder rechterlijke tussenkomst ontbonden, onverminderd het recht van EHBOservice.eu tot het vorderen van vergoeding van schaden, gederfde winst en interest.
 6.8 De opdrachtgever is verplicht EHBOservice.eu terstond schriftelijk op de hoogte te stellen van het feit dat derden rechten doen gelden op producten en/of zaken waarop krachtens dit artikel eigendomsvoorbehoud rust.
 6.7 Verzending
Wij verzenden met PostNL. PostNL levert in principe de volgende dag bij het door u opgegeven adres (binnen Nederland) af. Indien u niet thuis bent, zal de besteller proberen later terug te komen of bij uw buren af te leveren
Indien u met spoed iets nodig heeft kunt u ook bellen om een eerdere levering. Spoedzendingen per koerier zijn ook mogelijk, hiervoor worden extra kosten berekend, afhankelijk van de kosten berekend door de koerier.
Op alle leveringen zijn de algemene leveringsvoorwaarden van PostNL van toepassing.
EHBOservice.eu verstuurd geen artikelen en orders onder rembours.
6.8 Verzendkosten
De verzendkosten zijn afhankelijk van de producten die u bestelt en het gewicht van de bestelling. Over bestellingen boven € 125.00 exclusief BTW worden geen verzendkosten berekend. Wanneer de bestelling kleiner is dan € 125.00 exclusief BTW wordt voor Nederland € 6,95 en voor België € 8,95 (exclusief BTW en inclusief verpakkingsmateriaal) verzendkosten berekend.
Tegen een meerprijs is het mogelijk om uw bestelling te verzekeren volgens de geldende tarieven van TNT Post.
6.9 Retourzendingen
Het is mogelijk om onder voorwaarden artikelen retour te sturen.
De artikelen zullen ten alle tijde in originele verpakkingen, onbeschadigd, niet vermaakt of gebruikt, ofwel in dezelfde staat als dat het geleverd is moeten zijn.
De verzendkosten voor retourzenden zijn voor de koper.
In overleg kan er een retourlabel aangemaakt worden echter zullen de kosten daarvan doorberekend worden.
Ook bij ruilen van het product zullen extra verzendkosten berekend worden.
Het is niet mogelijk om alle producten terug te zenden, artikel 8.5 beschrijft welke producten nimmer retour gestuurd kunnen worden.

 

Artikel 7 Betalingen
7.1 Betalingen dienen te geschieden volgens schriftelijk overeengekomen termijn, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.
7.2 Alle betalingen dienen zonder enige aftrek of schuldvergelijking te geschieden ten kantore van EHBOservice.eu of op een door EHBOservice.eu aan te wijzen rekening.
7.3 Reclames, van welke aard dan ook geven de opdrachtgever nimmer het recht betaling van een factuur te weigeren en/of op te schorten.
7.4 Wanneer betaling van een toegezonden factuur niet heeft plaatsgevonden binnen de in deze voorwaarden voorgeschreven c.q. afzonderlijk overeengekomen betalingstermijn, wordt de opdrachtgever geacht van rechtswege in verzuim te zijn zonder dat enige ingebrekestelling zal zijn vereist. In dat geval zal EHBOservice.eu gerechtigd zijn, boven het aan haar verschuldigde, de wettelijke rente vermeerderd met 3% in rekening te brengen vanaf de vervaldag, waarbij een gedeelte van de maand berekend wordt als een volle maand.
7.5  Alle kosten vallende op de inning van enig door de opdrachtgever aan EHBOservice.eu verschuldigd bedrag -gerechtelijk dan wel buitengerechtelijk zijn voor rekening van de opdrachtgever. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen 15% van de hoofdsom met een minimum van 350 euro. Uit het enkele feit dat EHBOservice.eu zich heeft verzekerd van de hulp van een derde, blijkt de grootte van en de gehoudenheid tot betaling van de buitengerechtelijke kosten.
7.6 EHBOservice.eu hanteert voor de webshop de volgende betalingsmethoden:
Bankbetaling vooruit.
De betaling dient vooraf, binnen 7 dagen, plaats te vinden door overboeking op bankrekeningnummer 1203.07.405 tnv EHBOservice.eu te Uden.
Vermeld bij elke betaling het ordernummer. Betalingen zonder deze gegevens kunnen de verzending vertragen.
iDeal
Direct online betalen via je eigen bank. 
iDeal is afrekenen in de eigen vertrouwde internet betaalomgeving. Als internetbankierder kun u direct gebruik maken van iDEAL, zonder dat u uzelf daarvoor hoeft aan te melden. Bij het afrekenen van de bestelling kun u aangeven dat u met iDEAL wilt betalen. Klik dan op de iDEAL-betaalknop en selecteer uw bank. Vervolgens wordt u doorgeleid naar uw eigen bank waar de betaalopdracht voor u klaar staat.
U wordt door uw bank gevraagd een aantal gegevens in te vullen en u autoriseert de betaling. Het bedrag wordt direct van uw betaalrekening afgeschreven en wij worden geïnformeerd dat de bestelling is betaald. De bestelling wordt hierna z.s.m. verwerkt.
Klik hier om de iDEAL demo te bekijken. Of zie www.ideal.nl voor meer info.
Visa / Mastercard / Meastro
Voor betalingen per creditcard berekenen wij een toeslag van 1 % van het orderbedrag.

 

8 Garantie
8.1 Met inachtneming van hetgeen hieromtrent elders in deze algemene voorwaarden is gesteld, garandeert EHBOservice.eu de kwaliteit respectievelijk de goede werking van de geleverde producten en/of zaken, doch deze garantie reikt nimmer verder dan de garantie die aan EHBOservice.eu door zijn leveranciers wordt gegeven.
8.2 Van iedere eventuele fabrieksgarantie met betrekking tot door EHBOservice.eu geleverde producten en/of zaken zal EHBOservice.eu de opdrachtgever desgevraagd op de hoogte stellen. Door EHBOservice.eu geleverde producten en/of zaken vallende onder de fabrieksgarantie, dienen ter garantie beoordeling franco aan EHBOservice.eu te worden gezonden. EHBOservice.eu verplicht zich tot ondersteuning van gegrond lijkende garantieaanspraken van de opdrachtgever jegens de fabrikant.

8.3 Indien de opdrachtgever niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting, die voor hem uit de met EHBOservice.eu gesloten overeenkomst of uit een daarmee samenhangende overeenkomst voortvloeit, is EHBOservice.eu met betrekking tot geen van deze overeenkomsten tot enige garantie - hoe ook genaamd - gehouden.
Indien de opdrachtgever zonder voorafgaande schriftelijke goedkeuring van EHBOservice.eu tot demontage, reparatie of andere werkzaamheden ter zake van het product overgaat of doet overgaan, vervalt elke aanspraak uit hoofde van garantie.
8.4 Reclamering ter zake van gebreken dient zo spoedig mogelijk na de ontdekking daarvan doch uiterlijk binnen 3 dagen na ontdekking in schriftelijke vorm te geschieden, bij overschrijding van welke termijnen elke aanspraak tegen EHBOservice.eu ter zake van die gebreken vervalt.
8.5 Artikelen welke nooit voor retour in aanmerking komen zijn:
 - Steriele producten
- Gebruikte artikelen
- Artikelen zonder originele verpakking of beschadigde verpakking.
- Speciaal bestelde artikelen.
- Beschadigde artikelen.
- Niet meer te herverpakken artikelen.
- Vervallen artikelen.
- Uitlopende artikelen.
Tenzij anders schriftelijk overeengekomen.

8.6 Indien EHBOservice.eu ter voldoening aan zijn garantieverplichtingen onderdelen/producten vervangt, worden de vervangen onderdelen/producten eigendom van EHBOservice.eu.
8.7 Ter zake van de door EHBOservice.eu uitgevoerde reparatie- of revisiewerkzaamheden of andere diensten wordt, tenzij anders is overeengekomen, alleen garantie gegeven op de deugdelijkheid van de uitvoering van de opgedragen werkzaamheden, zulks voor een periode van 6 maanden. Deze garantie behelst de enkele verplichting van EHBOservice.eu om in geval van ondeugdelijkheid de betreffende werkzaamheden, voor zover ondeugdelijk, opnieuw te verrichten. Alle kosten, die uitgaan boven de enkele verplichting, zoals maar niet beperkt tot transportkosten, reis- en verblijfskosten alsmede kosten van demontage en montage, zijn voor rekening van de opdrachtgever.
8.8 Ter zake van door EHBOservice.eu uitgevoerde inspecties, advisering en soortgelijke verrichtingen wordt geen garantie gegeven.
8.9 Het beweerdelijk niet nakomen door EHBOservice.eu van zijn garantieverplichtingen ontslaat de opdrachtgever niet van de verplichtingen, die voor hem voortvloeien uit enige met EHBOservice.eu gesloten overeenkomst.

 

9 Aansprakelijkheid
9.1 EHBOservice.eu is nimmer verplicht tot vergoeding van direct of indirect geleden schade, in welke vorm dan ook, veroorzaakt door gebruik van door EHBOservice.eu geleverde producten
en/of zaken, tenzij voornoemde schade is ontstaan door opzet of grove schuld van EHBOservice.eu.
9.2 EHBOservice.eu is niet aansprakelijk voor enige beschadiging of waardevermindering van producten en/of zaken ontstaan tijdens verzending ervan.
9.3 Met inachtneming van het hiervoor gestelde reikt de aansprakelijkheid van EHBOservice.eu nimmer verder dan de dekking van de door haar afgesloten bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering.
9.4 In de bedingen in bovenstaande artikelen wordt de aansprakelijkheid van EHBOservice.eu uitgesloten voor zover dit niet in strijd is met dwingendrechtelijke bepalingen. 
9.5 Indien EHBOservice.eu, zonder montage in de opdracht te hebben, wel bij de montage hulp en bijstand verleent, in welke aard ook, geschiedt dit voor risico van de opdrachtgever.

 

Artikel 10 Opschorting en ontbinding
 10.1 Indien de klant niet, niet tijdig of niet behoorlijk voldoet aan verplichtingen welke voor hem uit enige met EHBOservice.eu gesloten overeenkomst voortvloeien, alsmede in het geval van faillissement dan wel aanvraag van faillissement of surseance van betaling van de opdrachtgever dan wel aanvraag van voornoemde surseance of bij stillegging of liquidatie van diens bedrijf, wordt hij geacht van rechtswege in gebreke te zijn zonder dat daartoe een ingebrekestelling is vereist. EHBOservice.eu zal dan gerechtigd zijn, zonder rechterlijke tussenkomst deze overeenkomst geheel of ten dele te ontbinden, zulks zonder dat EHBOservice.eu tot enige schadevergoeding of garantie gehouden zal zijn en onverminderd de aan EHBOservice.eu verder toekomende rechten. EHBOservice.eu zal gerechtigd zijn van de opdrachtgever betaling te vorderen van reeds gemaakte kosten, schade en interesse, daaronder begrepen de door EHBOservice.eu gederfde winst, veroorzaakt door de tekortkoming van de opdrachtgever.
 10.2 Ingeval van verhindering tot uitvoering van de overeenkomst ten gevolge van overmacht, is zowel EHBOservice.eu als ook de opdrachtgever gerechtigd zonder rechterlijke tussenkomst hetzij de uitvoering van de overeenkomst voor ten hoogste zes maanden op te schorten, hetzij de overeenkomst geheel of ten dele te ontbinden.
10.3 Als overmacht wordt beschouwd alle onvrijwillige storingen of belemmeringen, waardoor de uitvoering van de overeenkomst kostbaarder of bezwaarlijker wordt, zoals stormschade en andere natuurrampen, belemmeringen door derden, gehele of gedeeltelijke werkstakingen, uitsluitingen, oproer, zowel hier te lande als in het land van herkomst van materialen, oorlog of oorlogsgevaar hier te lande of in andere landen, verlies of beschadiging van materiaal bij transport, ziekte van ondervangbare werknemers, bovenmatig ziekteverzuim van het personeel, buitengewone omstandigheden zoals uit- en invoerverboden, belemmerende maatregelen van enige overheid, brand en andere ongevallen in het bedrijf, gebrek aan of storingen in middelen van vervoer, niet of niet tijdige levering van goederen door leveranciers, uitval van elektriciteit en in het algemeen alle omstandigheden, gebeurtenissen, oorzaken en gevolgen die buiten de controle of zeggenschap van EHBOservice.eu vallen.
 10.4 Indien de uitvoering van de overeenkomst wordt opgeschort ten gevolge van overmacht, is degene in wiens opdracht of op wiens verzoek de opschorting plaatsvindt, verplicht binnen 14 dagen te kiezen voor uitvoering dan wel voor gehele of gedeeltelijke ontbinding van de overeenkomst.
 10.5 EHBOservice.eu is gerechtigd betaling te vorderen van werkzaamheden welke voor de uitvoering van de betreffende overeenkomst zijn verricht alsmede van deelleveringen welke door EHBOservice.eu zijn gedaan voordat van de overmacht sprake is.
 10.6 EHBOservice.eu heeft het recht zich ook op overmacht te beroepen indien de omstandigheid, die de overmacht oplevert, intreedt nadat zijn prestatie geleverd had moeten zijn.
 10.7 Ingeval van ontbinding op opschorting der overeenkomst door EHBOservice.eu ten gevolge van overmacht, zal deze niet gehouden zijn tot enige schadevergoeding in welke vorm dan ook.

 

Artikel 11  Geschillen
Alle geschillen, waaronder begrepen die geschillen, welke slechts door een partij als zodanig worden beschouwd, voortvloeiende uit of verbandhoudende met aanbiedingen of overeenkomsten, waarop deze voorwaarden van toepassing zijn of betreffende de voorwaarden zelve en haar uitleg of uitvoering, zijn onderworpen aan het oordeel van de absoluut bevoegde rechter van de rechtbank ’s-Hertogenbosch.

 

Artikel 12 Toepasselijk recht 
Op alle onder deze voorwaarden gesloten overeenkomsten is overigens het Nederlands Recht toepasselijk.


© EHBOservice.eu  versie 01/2013